O przedszkolu
Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
Strefa Rodzica
Grupy Przedszkolne
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Żywienie
Jadłospis
Polecamy
RODO
Archiwum
Rekrutacja
Kontakt

line

"Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej"


line

Projekt „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej”

CEL PROJEKTU

1. Celem projektu „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej” nr projektu RPWP.08.01.01-30-0162/16, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – jest utworzenie do końca lipca 2019r. i utrzymanie przez minimum 24 miesiące po zakończeniu projektu 50 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich ( w tym 20 dla kobiet) w Gminie Święciechowa oraz poprawa jakości opieki nad dziećmi w przedszkolu              (poszerzenie zakresu zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji nauczycielek w obszarze pedagogiki specjalnej).
2. Strony niniejszej umowy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań dla osiągnięcia zdefiniowanego powyżej celu projektu.

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

1. Projekt realizowany jest pod nadzorem i we współpracy z Instytucją Zarządzającą – Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w imieniu którego działa Departament Wdrożenia Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
2. Projekt realizowany jest na terenie Gminy Święciechowa, w okresie od 01 marca 2018 roku do 31 lipca 2019 roku, przy czym zadania : uruchomienie       i utrzymanie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich, oraz zadanie realizacja dodatkowych zajęć przedszkolnych dla 50 dzieci 3 i 4 letnich będących pod opieką Przedszkola – odbywać się będą w okresie od 1 września 201 roku do 31 lipca 2019 roku.
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, całość kosztów Projektu pokrywana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych Gminy Święciechowa.
4. Zajęcia będą się odbywać w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie.
5. Nad realizacją Projektu czuwa Dyrektor Przedszkola i Koordynator Projektu.

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE


1. Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki zawarte w dokumentacji konkursowej, opracowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na potrzeby konkursu nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16, a więc dzieci w wielu przedszkolnym ( 3 i 4 lat) oraz ich rodzice/opiekunowie (Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.), w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość objęcia wsparciem również 2,5 latków.).
2. Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa przez rodzica lub opiekuna prawnego. Ostateczne zobowiązanie do udziału w Projekcie dokonuje się poprzez podpisanie umowy.
3. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
a) Bieżące funkcjonowanie przedszkola – obejmujące 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu. Zajęcia prowadzone w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN
b) Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków obejmujące:
- logo rytmikę
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne
4. Zgodnie z wytycznymi realizacji Projektu i podpisaną umową o jego dofinansowanie, Przedszkole Samorządowe w Święciechowie ma obowiązek gromadzenia i przekazania Instytucji Zarządzającej, pełniącej rolę administratora danych (wg ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2016 r. poz. 922), danych osobowych Uczestników Projektu, w tym w szczególności danych teleadresowych. 


Zobacz więcej:
[ARTERARAPIA] oraz [LOGARYTMIKA]


line