O przedszkolu
Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
Strefa Rodzica
Grupy Przedszkolne
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Żywienie
Jadłospis
Polecamy
RODO
Archiwum
Rekrutacja
Kontakt

line

Oferta pracy


line

Nabór do pracy na zastępstwo - stanowisko: woźna oddziałowa/pomoc nauczyciela

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela w wymiarze 1 etatu na zastępstwo od października 2021 roku.

Wymagania podstawowe :
• wykształcenie co najmniej zawodowe ;
• spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
• przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;
• kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;
• przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;
• umiejętność podejmowania decyzji;
• zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;
• umiejętność pracy w zespole;
• efektywna organizacja pracy;
• wysoka kultura osobista ;
• dbałość o jakość wykonywanej pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecanych przez nauczycielkę;
• pomoc w opiece nad dziećmi podczas zajęć , posiłków, odpoczynku, spacerów i wycieczek;
• współpraca z nauczycielką w zakresie przygotowania pomocy do zajęć,
• czuwanie jako konwojent nad bezpieczeństwem dzieci podczas przejazdu autobusem przedszkolnym;
• dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola;
• dbanie o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć i innych pomieszczeniach przedszkola.

Wymagane dokumenty:
• CV oraz list motywacyjny;
• kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
• oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Forma, miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela ” w terminie do 29.09.2021 r. do godz. 15.00 .

Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.

Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Przedszkola Samorządowego w Święciechowie oraz Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 01.10.2021 r. do godz.15.00.
line